Michael Reindl —
Grafische Gestaltungen

Gerberei Logo Detail Gerberei Logo Gerberei Business Cards Logotype / Branding: Café Gerberei Linz
2015, AD & Design
Client: Cafè Gerberei